GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:05 → 07:20 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
06:05 → 07:15 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
06:10 → 07:25 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
06:10 → 07:20 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
06:15 → 07:30 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
06:15 → 07:25 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
06:25 → 07:35 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
06:25 → 07:35 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
06:40 → 07:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
06:40 → 07:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
06:40 → 07:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
06:50 → 07:55 1ครั้ง 05นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
06:50 → 07:50 1ครั้ง 00นาที
HIN สนามบินจินจู Jinju, เกาหลี
KOREAN AIR
06:50 → 07:50 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
AIR BUSAN
06:55 → 08:05 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
AIR BUSAN
07:00 → 08:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
07:00 → 08:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
07:00 → 08:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
07:05 → 08:20 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
07:10 → 08:10 1ครั้ง 00นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
07:20 → 08:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
AIR BUSAN
07:20 → 08:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
07:20 → 08:15 55นาที
KPO สนามบินโพฮัง โปฮัง, เกาหลี
KOREAN AIR
07:25 → 08:35 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
07:30 → 08:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
07:35 → 08:30 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
07:40 → 08:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
07:45 → 09:55 2ครั้ง 10นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ALL NIPPON AIRWAYS
07:55 → 09:05 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
07:55 → 09:05 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
08:00 → 09:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
08:00 → 10:10 2ครั้ง 10นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
JAPAN AIRLINES
08:00 → 09:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
08:10 → 09:20 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
08:15 → 09:25 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
08:20 → 09:35 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
08:20 → 10:00 1ครั้ง 40นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
JEJU AIRLINES
08:30 → 09:40 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
08:30 → 10:10 1ครั้ง 40นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
ASIANA AIRLINES
08:30 → 09:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
08:35 → 09:50 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
ASIANA AIRLINES
08:40 → 10:45 2ครั้ง 05นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ASIANA AIRLINES
08:40 → 09:40 1ครั้ง 00นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
KOREAN AIR
08:50 → 10:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
AIR BUSAN
09:00 → 10:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
09:00 → 10:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
09:00 → 10:45 1ครั้ง 45นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
KOREAN AIR
09:00 → 10:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
09:05 → 11:10 2ครั้ง 05นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
KOREAN AIR
09:10 → 10:30 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
KOREAN AIR
09:20 → 10:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
09:25 → 11:00 2ครั้ง 35นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:30 → 10:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
09:35 → 10:30 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
09:45 → 10:55 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
09:50 → 11:05 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
09:50 → 11:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
09:50 → 11:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
10:00 → 11:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
10:05 → 11:15 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
10:15 → 11:25 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
10:25 → 11:35 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
10:30 → 11:30 1ครั้ง 00นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
10:30 → 11:40 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
10:30 → 11:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
10:30 → 11:30 1ครั้ง 00นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
10:40 → 11:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
10:40 → 11:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
10:55 → 12:05 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
11:00 → 12:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
11:05 → 12:15 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
11:15 → 12:25 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
11:15 → 12:50 2ครั้ง 35นาที
TSA สนามบินไทเป ซงซาน ไทเป, ไต้หวัน
EASTER JET
11:20 → 12:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
11:25 → 12:30 1ครั้ง 05นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
AIR BUSAN
11:30 → 12:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
11:35 → 12:30 55นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
11:45 → 12:55 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
11:50 → 13:05 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
11:50 → 13:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
12:00 → 14:10 2ครั้ง 10นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
JAPAN AIRLINES
12:00 → 13:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
12:00 → 13:00 2ครั้ง 00นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:15 → 13:35 1ครั้ง 20นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
12:20 → 13:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
12:20 → 13:35 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
12:30 → 13:35 2ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 13:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
12:35 → 13:30 55นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
12:40 → 13:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
12:45 → 15:00 2ครั้ง 15นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ALL NIPPON AIRWAYS
12:50 → 14:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
12:55 → 14:05 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
13:00 → 14:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
13:10 → 14:20 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
13:15 → 14:25 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
13:20 → 14:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
13:20 → 14:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
13:25 → 14:35 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
13:30 → 14:45 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
13:35 → 14:50 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
13:50 → 15:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
13:50 → 14:50 1ครั้ง 00นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
14:00 → 15:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:00 → 15:40 1ครั้ง 40นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
JEJU AIRLINES
14:00 → 15:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
14:05 → 15:10 1ครั้ง 05นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:05 → 15:15 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
14:15 → 15:15 1ครั้ง 00นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
14:25 → 15:30 1ครั้ง 05นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:30 → 15:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
14:40 → 15:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:40 → 15:55 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
14:55 → 16:00 1ครั้ง 05นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
AIR BUSAN
14:55 → 16:10 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
14:55 → 16:05 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:00 → 16:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
15:00 → 16:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
15:05 → 16:15 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:15 → 16:25 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
15:20 → 16:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
15:25 → 16:40 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
15:30 → 17:35 2ครั้ง 05นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ASIANA AIRLINES
15:30 → 16:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
15:35 → 16:50 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
15:40 → 16:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
15:45 → 16:55 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
15:45 → 16:55 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:50 → 17:05 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
15:50 → 16:45 55นาที
KPO สนามบินโพฮัง โปฮัง, เกาหลี
KOREAN AIR
15:55 → 17:10 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:55 → 17:05 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
15:55 → 17:00 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
ASIANA AIRLINES
16:00 → 17:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
16:00 → 16:50 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
16:00 → 17:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
16:00 → 17:05 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
KOREAN AIR
16:15 → 18:30 2ครั้ง 15นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
KOREAN AIR
16:20 → 17:15 55นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
16:30 → 17:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
16:35 → 17:45 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
16:35 → 18:25 1ครั้ง 50นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
KOREAN AIR
16:40 → 17:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
17:00 → 18:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
17:10 → 18:20 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
17:10 → 18:10 1ครั้ง 00นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
KOREAN AIR
17:10 → 18:10 1ครั้ง 00นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
17:20 → 18:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
17:25 → 18:35 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
17:30 → 18:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
17:40 → 18:50 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
17:50 → 19:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
18:00 → 19:40 1ครั้ง 40นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
ASIANA AIRLINES
18:00 → 19:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
18:10 → 19:20 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
AIR BUSAN
18:10 → 19:20 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
18:15 → 19:25 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
18:20 → 19:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
AIR BUSAN
18:20 → 19:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
18:25 → 19:35 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
18:30 → 19:30 1ครั้ง 00นาที
HIN สนามบินจินจู Jinju, เกาหลี
KOREAN AIR
18:30 → 19:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
18:35 → 19:45 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
18:40 → 21:00 2ครั้ง 20นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
KOREAN AIR
18:45 → 20:00 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
18:45 → 19:55 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
18:50 → 20:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
18:50 → 20:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
18:55 → 20:05 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
19:00 → 20:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
19:00 → 20:35 2ครั้ง 35นาที
TSA สนามบินไทเป ซงซาน ไทเป, ไต้หวัน
EVA AIRWAYS
19:05 → 20:15 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:05 → 20:15 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
19:10 → 20:20 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
19:20 → 20:35 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
19:20 → 21:30 2ครั้ง 10นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
JAPAN AIRLINES
19:25 → 20:35 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
19:30 → 20:25 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
19:35 → 20:45 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:35 → 20:50 1ครั้ง 15นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JIN AIR
19:45 → 20:55 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
EASTER JET
19:50 → 22:00 2ครั้ง 10นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ASIANA AIRLINES
19:50 → 21:05 1ครั้ง 15นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:50 → 21:05 2ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
20:00 → 22:15 2ครั้ง 15นาที
HND สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ALL NIPPON AIRWAYS
20:00 → 21:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
20:05 → 21:05 1ครั้ง 00นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
20:30 → 21:40 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
20:30 → 21:35 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
20:35 → 21:45 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
20:50 → 22:00 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
21:00 → 22:10 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
KOREAN AIR
21:20 → 22:30 1ครั้ง 10นาที
CJU สนามบินนานาชาติเชจู เกาะเชจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog