1
11:47 - 12:03
16
환승 횟수: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:02 - 12:18
16
환승 횟수: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:47 - 12:03
  16
  환승 횟수: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:47 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Central Station  행
  (16
  12:03 Frankfurt (Main) Hauptwache
 2. 2
  12:02 - 12:18
  16
  환승 횟수: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:02 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Central Station  행
  (16
  12:18 Frankfurt (Main) Hauptwache
cntlog