東北線 (กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]-หนองคาย)

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ


 1. バンコク/クルンテープ駅[SRT] กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.]
  2,589m
 2. ラマティボディホスピタル โรงพยาบาลรามาธิบดี
  1,242m
 3. サームセン สามเสน
  2,316m
 4. バーンスー・ジャンクション ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.]
  2,247m
 5. ニコムロットファイ11km地点停車場 นิคมรถไฟ กม.11
  2,124m
 6. バンケン บางเขน
  1,463m
 7. トゥンソンホン停車場 ทุ่งสองห้อง
  2,315m
 8. ラックシー หลักสี่
  1,499m
 9. ガンケーハー19km地点停車場 การเคหะ กม.19
  2,209m
 10. ドンムアン ดอนเมือง
  2,010m
 11. グランドカナル แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง
  2,415m
 12. ラックホック停車場 หลักหก
  670m
 13. クローンランシット停車場 คลองรังสิต
  1,381m
 14. ランシット รังสิต
  3,003m
 15. クローンヌーン停車場 คลองหนึ่ง
  9,847m
 16. チアンラック เชียงราก
  4,633m
 17. タマサート大学停車場 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4,624m
 18. チアンラックノーイ เชียงรากน้อย
  4,923m
 19. クローンプッサー คลองพุทรา
  4,823m
 20. バーンパイン บางปะอิน
  3,897m
 21. バーンポー บ้านโพ
  6,726m
 22. アユタヤ อยุธยา
  2,815m
 23. バーンマー บ้านม้า
  3,533m
 24. マップラーチャン มาบพระจันทร์
  2,679m
 25. バーンドンクラン停車場 บ้านดอนกลาง
  2,681m
 26. プラケーオ พระแก้ว
  3,807m
 27. バーンパーチー・ジャンクション ชุมทางบ้านภาชี
  30,508m
 28. ノンクアイ หนองกวย
  26,701m
 29. ノーンセーン(サラブリ) หนองแซง(สระบุรี)
  7,202m
 30. ノンシダ หนองสีดา
  3,577m
 31. バンポックペック บ้านป๊อกแป๊ก
  4,720m
 32. サラブリー สระบุรี
  4,860m
 33. ノンブア หนองบัว
  4,818m
 34. ケンコーイ・ジャンクション ชุมทางแก่งคอย
  7,592m
 35. マップカバオ มาบกะเบา
  2,770m
 36. パーサデート ผาเสด็จ
  3,379m
 37. ヒンラップ หินลับ
  6,051m
 38. ムワックレック มวกเหล็ก
  4,766m
 39. クランドーン กลางดง
  4,310m
 40. パンアソーク ปางอโศก
  6,518m
 41. バンダイマー บันไดม้า
  4,653m
 42. パークチョン ปากช่อง
  6,515m
 43. サップムアン ซับม่วง
  5,849m
 44. チャントゥーク จันทึก
  5,216m
 45. クローンカーナンチット คลองขนานจิตร
  3,748m
 46. クローンパイ คลองไผ่
  2,542m
 47. ラーッブアカーオ ลาดบัวขาว
  4,364m
 48. バーンマイサムローン บ้านใหม่สำโรง
  2,775m
 49. ノーンナームクン หนองน้ำขุ่น
  4,557m
 50. シーキウ สีคิ้ว
  4,362m
 51. コークサアート โคกสะอาด
  4,040m
 52. スーンヌン สูงเนิน
  6,134m
 53. クッチット กุดจิก
  7,289m
 54. コーククルアット โคกกรวด
  6,259m
 55. プーカオラット ภูเขาลาด
  5,154m
 56. ナコーンラーチャシーマー/コラート นครราชสีมา
  2,102m
 57. タノンチラ・ジャンクション ชุมทางถนนจิระ
  8,466m
 58. バーンパナオ บ้านพะเนา
  3,005m
 59. バーンプラプット停車場 บ้านพระพุทธ
  4,376m
 60. ターチャーン(ナコーンラーチャシーマ) ท่าช้าง(:จังหวัดนครราชสีมา)
  6,584m
 61. ノーンマノーロム หนองมโนรมย์
  5,741m
 62. チャッカラート จักราช
  8,010m
 63. バーンヒンコーン บ้านหินโคน
  5,998m
 64. ヒンダーット หินดาษ
  7,287m
 65. フワイタレーン ห้วยแถลง
  9,854m
 66. ノーンカティン หนองกะทิง
  6,858m
 67. ラムプラーイマート ลำปลายมาศ
  7,720m
 68. タメンチャイ ทะเมนชัย
  6,897m
 69. バーンサレーンパン บ้านแสลงพัน
  2,646m
 70. バーンノーンタート บ้านหนองตาด
  7,988m
 71. ブリーラム บุรีรัมย์
  3,099m
 72. バーンタコー停車場 บ้านตะโก
  4,799m
 73. フワイラート ห้วยราช
  10,942m
 74. クラサン กระสัง
  5,668m
 75. ノーンテン หนองเต็ง
  5,435m
 76. ラムチー ลำชี
  6,501m
 77. スリン สุรินทร์
  7,363m
 78. ブルシー บุฤาษี
  7,102m
 79. ムアンティー เมืองที
  6,940m
 80. カドンコー กะโดนค้อ
  5,745m
 81. シーコラプーム ศีขรภูมิ
  6,543m
 82. バーンカラン บ้านกะลัน
  8,954m
 83. サムローンタープ สำโรงทาบ
  8,731m
 84. フワイタップタン ห้วยทับทัน
  6,292m
 85. ノーンケーン停車場 หนองแคน
  4,521m
 86. ウトゥムポーンピサイ อุทุมพรพิสัย
  3,178m
 87. バーンテー停車場 บ้านแต้
  4,678m
 88. バーンニエム บ้านเนียม
  9,279m
 89. シーサケート ศรีสะเกษ
  6,078m
 90. チャラーム・カンチャナ เฉลิมกาญจนา
  4,036m
 91. ノーンウェーン หนองแวง
  5,865m
 92. バーンクロー บ้านคล้อ
  6,685m
 93. カンタラーロム กันทรารมย์
  3,911m
 94. バーンノーンプン停車場 บ้านโนนผึ้ง
  5,961m
 95. フワイカユン ห้วยขยุง
  3,086m
 96. バーントン停車場 บ้านถ่อน
  7,032m
 97. ブンワーイ บุ่งหวาย
  7,371m
 98. ウボンラーチャターニー อุบลราชธานี
  245,417m
 99. バンコ บ้านเกาะ
  8,521m
 100. ノーンカイナム停車場 หนองไข่น้ำ
  1,438m
 101. バーンクラドン停車場 บ้านกระโดน
  2,821m
 102. バン・ノンガンニャー บ้านหนองกันงา
  1,399m
 103. ノン・メール หนองแมว
  4,333m
 104. ノーンスーン โนนสูง
  5,825m
 105. バーンドンプロン บ้านดงพลอง
  4,933m
 106. バンマッカ บ้านมะค่า
  2,536m
 107. ノーントゥアパープ停車場 เนินถั่วแปบ
  3,538m
 108. ポンソンクラー พลสงคราม
  3,766m
 109. バーンドンヤーイ บ้านดอนใหญ่
  5,304m
 110. ムアンコン เมืองคง
  5,564m
 111. バーンライ停車場 บ้านไร่
  1,739m
 112. ノントーンラン โนนทองหลาง
  5,548m
 113. フワイラハット停車場 ห้วยระหัด
  151,673m
 114. バーンチョンターイ บ้านช่องใต้
  4,337m
 115. カーオオコック停車場 เขาคอก
  4,759m
 116. カーオヒンダット停車場 เขาหินดาด
  4,469m
 117. ヒンソン หินซ้อน
  3,498m
 118. カーオスーン停車場 เขาสูง
  5,105m
 119. ケーンスーテン แก่งเสือเต้น
  2,804m
 120. パーサックジョンラシッダム停車場 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  2,911m
 121. バン・ノン・ブア บ้านหนองบัว
  8,446m
 122. コックサルーン โคกสลุง
  7,476m
 123. スラ・ナラーイ สุรนารายณ์
  6,386m
 124. アサンプション・コンベント・スクール โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
  5,500m
 125. カーオオヤイカタ停車場 เขายายกะตา
  4,111m
 126. タラ・ラナラーイ ตลาดลำนารายณ์
  1,157m
 127. ラムナーラーイ ลำนารายณ์
  10,180m
 128. バーンコーエアン停車場 บ้านเกาะรัง
  4,628m
 129. ペーンディントーン แผ่นดินทอง
  6,859m
 130. バーンチョンコー停車場 บ้านจงโก
  3,164m
 131. コーククリー โคกคลี
  7,151m
 132. チョンサムラーン ช่องสำราญ
  7,246m
 133. バーンワタバック บ้านวะตะแบก(เทพสถิต)
  7,488m
 134. フワイヤイチウ ห้วยยายจิ๋ว
  14,342m
 135. バーンパクチャップ停車場 บ้านปากจาบ
  7m
 136. バムネットナロン บำเหน็จณรงค์
  2,315m
 137. バーンクローイ停車場 บ้านกลอย
  3,249m
 138. ワーンカアム停車場 วังกะอาม
  3,667m
 139. ノン・クロー โนนคร้อ
  6,866m
 140. チャットゥラート จัตุรัส
  10,361m
 141. ノーンチム หนองฉิม
  5,968m
 142. バーンタノァーン停車場 บ้านตาเนิน
  3,466m
 143. バーンノーンカーム停車場 บ้านหนองขาม
  5,677m
 144. バーンルアム บ้านเหลื่อม
  4,116m
 145. バーンコッククラバン停車場 บ้านโคกกระเบื้อง
  4,757m
 146. バーンノンプルーポーン停車場 บ้านหนองปรือโป่ง
  2,829m
 147. ノーンプルァーン หนองพลวง
  2,487m
 148. バーンクラピー停車場 บ้านกระพี้
  1,689m
 149. バーンカオニオ停車場 บ้านเก่างิ้ว
  1,562m
 150. バン・サ・クロー บ้านสระครก
  3,598m
 151. バーンソックラーン停車場 บ้านโสกรัง
  6,886m
 152. ブワヤイ・ジャンクション ชุมทางบัวใหญ่
  4,345m
 153. ノーンサワート停車場 เนินสวัสดิ์
  5,370m
 154. ノーンブアラーイ หนองบัวลาย
  4,148m
 155. サラ・ディン ศาลาดิน
  6,182m
 156. ノーンマクア หนองมะเขือ
  6,230m
 157. ムアンポン เมืองพล
  13,268m
 158. バンハーン บ้านหัน
  11,277m
 159. バーンパイ บ้านไผ่
  12,937m
 160. バーンヘート บ้านแฮด
  13,275m
 161. タープラ ท่าพระ
  8,051m
 162. コーンケン ขอนแก่น
  8,287m
 163. サムラーン สำราญ
  0m
 164. ノンパヨム โนนพยอม
  14,546m
 165. バーンワンチャイ停車場 บ้านวังชัย
  3,103m
 166. ナムポーン น้ำพอง
  4,329m
 167. フワイシエオ ห้วยเสียว
  8,445m
 168. カオスワンクワーン เขาสวนกวาง
  10,706m
 169. ノーンサアート โนนสะอาด
  7,283m
 170. フワイケーン ห้วยเกิ้ง
  7,399m
 171. クムパワーピー กุมภวาปี
  7,906m
 172. フワイサムパット ห้วยสามพาด
  6,525m
 173. ノーンタカイ หนองตะไก้
  9,405m
 174. カムクリン停車場 คำกลิ้ง
  2,762m
 175. ノーンコーンクワン หนองขอนกว้าง
  2,705m
 176. ウドーンターニー อุดรธานี
  19,626m
 177. ナープー停車場 นาพู่
  20,096m
 178. ナーター นาทา
  2,553m
 179. ノーンカーイ หนองคาย
cntlog