1
06:57 - 07:55
58phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:51 - 07:55
1h4phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
07:03 - 07:59
56phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
07:56 - 08:37
41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:57 - 07:55
  58phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:57 남구로(745) Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 부평구청(부평세림병원)(I118/759) Bupyeong-gu Office
  (2phút
  06:59 07:04 가산디지털단지(746/P142) Gasan Digital Complex 07:12 07:21 신도림(234/140) Sindorim
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 대림(구로구청)(233/744) Daerim [Guro-gu Office]
  (34phút
  07:55 삼성(무역센터)(219) Samseong
 2. 2
  06:51 - 07:55
  1h4phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:51 남구로(745) Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 부평구청(부평세림병원)(I118/759) Bupyeong-gu Office
  (2phút
  06:53 07:04 가산디지털단지(746/P142) Gasan Digital Complex 07:12 07:21 신도림(234/140) Sindorim
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 대림(구로구청)(233/744) Daerim [Guro-gu Office]
  (34phút
  07:55 삼성(무역센터)(219) Samseong
 3. 3
  07:03 - 07:59
  56phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:03 남구로(745) Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 부평구청(부평세림병원)(I118/759) Bupyeong-gu Office
  (2phút
  07:05 07:10 가산디지털단지(746/P142) Gasan Digital Complex 07:28 07:32 노량진(136/917) Noryangjin
  서울메트로 9호선(익스프레스) Metro Line9(Express)
  Hướng đến 중앙보훈병원(938) VHS Medical Center
  (20phút
  07:52 07:57 종합운동장(218/930) Sports Complex(Seoul)
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  Hướng đến 삼성(무역센터)(219) Samseong
  (2phút
  07:59 삼성(무역센터)(219) Samseong
 4. 4
  07:56 - 08:37
  41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:56 남구로(745) Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 장암(709) Jangam
  (2phút
  07:58 08:06 대림(구로구청)(233/744) Daerim [Guro-gu Office]
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 구로디지털단지(232) Guro Digital Complex
  (31phút
  08:37 삼성(무역센터)(219) Samseong
cntlog