1
05:42 - 05:57
15min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
03:35 - 05:57
2j22min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:12 - 06:27
15min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
cntlog