KTMコミューター(バトゥ・ケーブス-プラウ・スバン/タンピン) (Batu Caves-Pulau Sebang(Tampin))

KTM Komuter(Batu Caves-Pulau Sebang/Tampin)