2020/07/13  14:50  khởi hành
1
13:52 - 14:13
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  13:52 - 14:13
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:52 Buenavista
  líneaB Route B
  Hướng đến Ciudad Azteca City Azteca
  (14phút
  14:06 14:11 Oceanía Oceania
  línea5 Route 5
  Hướng đến Pantitlán Pantitlan
  (2phút
  14:13 Terminal Aérea Air terminal
cntlog