2019/12/07  10:15  khởi hành
1
10:44 - 11:32
48phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
10:44 - 11:34
50phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:44 - 11:32
  48phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  10:44 Arcore
  [Trenord]S8
  Hướng đến Porta Garibaldi 
  (24phút
  11:08 11:08 Porta Garibaldi
  Đi bộ( 4phút
  11:12 11:13 Garibaldi FS
  [Metropolitana di Milano]Linea 5 [MilanoMetro]Line 5
  Hướng đến Bignami 
  (3phút
  11:16 11:24 Zara
  [Metropolitana di Milano]Linea 3 [MilanoMetro]Line 3
  Hướng đến Comasina 
  (7phút
  EUR 1,50
  11:31 11:31 Affori FN
  Đi bộ( 1phút
  11:32 Affori
 2. 2
  10:44 - 11:34
  50phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:44 Arcore
  [Trenord]S8
  Hướng đến Porta Garibaldi 
  (24phút
  11:08 11:13 Porta Garibaldi
  [Trenord]S1
  Hướng đến Saronno 
  (11phút
  11:24 11:31 Bovisa
  [Trenord]S4
  Hướng đến Camnago-Lentate 
  (3phút
  11:34 Affori
cntlog