2020/04/05  01:46  khởi hành
1
01:51 - 02:26
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
01:51 - 02:29
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
3
01:51 - 02:30
39phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  01:51 - 02:26
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  01:51 North Greenwich
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (11phút
  GBP 4,90
  02:02 02:02 Southwark
  Đi bộ( 1phút
  02:03 02:06 Southwark(S2)
  63
  Hướng đến Kings Cross Stn / York Road 
  (18phút
  02:24 02:24 Kings Cross Stn / York Road
  Đi bộ( 2phút
  02:26 Kings Cross
 2. 2
  01:51 - 02:29
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  01:51 North Greenwich
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (16phút
  02:07 02:17 Green Park
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (7phút
  GBP 4,90
  02:24 02:24 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 5phút
  02:29 Kings Cross
 3. 3
  01:51 - 02:30
  39phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  01:51 North Greenwich
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (16phút
  02:07 02:15 Green Park
  Piccadilly Line
  Hướng đến Caledonian Road 
  (10phút
  GBP 4,90
  02:25 02:25 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 5phút
  02:30 Kings Cross
cntlog