2019/12/11  14:18  khởi hành
1
14:22 - 14:59
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
14:26 - 15:00
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
3
14:22 - 15:05
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 1. 1
  14:22 - 14:59
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  14:22 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (26phút
  14:48 14:54 Woolwich Arsenal
  Mirfield - Manchester Victoria
  Hướng đến Charing Cross 
  (2phút
  14:56 14:56 Woolwich Dockyard
  Đi bộ( 3phút
  14:59 Frances Street (SE18)
 2. 2
  14:26 - 15:00
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  14:26 Bank
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (2phút
  GBP 4,90
  14:28 14:39 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (18phút
  14:57 14:57 Woolwich Dockyard
  Đi bộ( 3phút
  15:00 Frances Street (SE18)
 3. 3
  14:22 - 15:05
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  14:22 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (26phút
  14:48 14:48 Woolwich Arsenal
  Đi bộ( 1phút
  14:49 15:00 Woolwich Arsenal(U)
  161
  Hướng đến North Greenwich Station 
  (3phút
  15:03 15:03 Kingsman Street (SE18)
  Đi bộ( 2phút
  15:05 Frances Street (SE18)
cntlog