2020/12/04  10:53  khởi hành
1
11:08 - 14:33
3h25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
11:03 - 14:33
3h30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
11:03 - 14:41
3h38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
11:03 - 14:41
3h38phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 1. 1
  11:08 - 14:33
  3h25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  11:08 Southampton Airport Pkway
  Wimbledon - Staines
  Hướng đến Basingstoke 
  (8phút
  thông qua đào tạo Winchester
  Winchester - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (1h2phút
  12:20 12:20 Waterloo
  Đi bộ( 7phút
  12:27 12:43 Waterloo East
  Hastings - Charing Cross
  Hướng đến High Brooms 
  (37phút
  thông qua đào tạo Tonbridge
  Tonbridge - Westenhanger
  Hướng đến Dover Priory 
  (48phút
  thông qua đào tạo Westenhanger
  Dover Priory - St Pancras
  Hướng đến Dover Priory 
  (23phút
  14:33 Dover Priory
 2. 2
  11:03 - 14:33
  3h30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  11:03 Southampton Airport Pkway
  Weymouth - Winchester
  Hướng đến Basingstoke 
  (21phút
  thông qua đào tạo Winchester
  Winchester - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (1h9phút
  12:34 12:34 Waterloo
  Đi bộ( 7phút
  12:41 12:43 Waterloo East
  Hastings - Charing Cross
  Hướng đến High Brooms 
  (37phút
  thông qua đào tạo Tonbridge
  Tonbridge - Westenhanger
  Hướng đến Dover Priory 
  (48phút
  thông qua đào tạo Westenhanger
  Dover Priory - St Pancras
  Hướng đến Dover Priory 
  (23phút
  14:33 Dover Priory
 3. 3
  11:03 - 14:41
  3h38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  11:03 Southampton Airport Pkway
  Weymouth - Winchester
  Hướng đến Basingstoke 
  (21phút
  thông qua đào tạo Winchester
  Winchester - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (1h9phút
  12:34 12:34 Waterloo
  Đi bộ( 2phút
  12:36 12:56 Waterloo Station / Tenison Way
  59
  Hướng đến Kings Cross Stn / York Road 
  (15phút
  13:11 13:11 British Library
  Đi bộ( 4phút
  13:15 13:37 St Pancras
  Dover Priory - St Pancras
  Hướng đến Dover Priory 
  (1h4phút
  14:41 Dover Priory
 4. 4
  11:03 - 14:41
  3h38phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  11:03 Southampton Airport Pkway
  Weymouth - Winchester
  Hướng đến Basingstoke 
  (21phút
  thông qua đào tạo Winchester
  Winchester - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (1h9phút
  12:34 12:34 Waterloo
  Đi bộ( 7phút
  12:41 12:45 Waterloo East
  Charing Cross - London Bridge
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (4phút
  12:49 13:05 London Bridge
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (10phút
  thông qua đào tạo Farringdon
  St Pancras - Sutton
  Hướng đến St Pancras 
  (4phút
  13:20 13:37 St Pancras
  Dover Priory - St Pancras
  Hướng đến Dover Priory 
  (1h4phút
  14:41 Dover Priory
cntlog