2020/12/04  23:19  khởi hành
1
23:40 - 00:09
29phút
Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
2
23:36 - 00:11
35phút
Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  1. 1
    23:40 - 00:09
    29phút
    Số lần chuyển: 2
    1.  > 
    2. bus
    3.  > 
    4. train
    5.  > 
    6. train
    7.  > 
    23:40 Aèroport Aeroport
    Navette Aeroport(Aeroport-Gare Routiere)
    Hướng đến Gare Routière Gare Routiere
    (11phút
    23:51 23:58 Compans-Caffarelli
    Line B
    Hướng đến Ramonville 
    (3phút
    00:01 00:07 Jean Jaurès Jean Jaures
    Line A
    Hướng đến Basso Cambo 
    (2phút
    00:09 Capitole
  2. 2
    23:36 - 00:11
    35phút
    Số lần chuyển: 1
    1.  > 
    2. train
    3.  > 
    4. train
    5.  > 
    23:36 Aèroport Aeroport
    Tram T2(Aeroport-Palais de Justice)
    Hướng đến Palais de Justice 
    (21phút
    23:57 00:05 Arènes Arenes
    Line A
    Hướng đến Balma-Gramont 
    (6phút
    00:11 Capitole
cntlog