2019/12/09  16:23  khởi hành
1
16:23 - 17:15
52phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
16:23 - 17:17
54phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
16:23 - 17:17
54phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  16:23 - 17:15
  52phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:23 Las Rosas
  [Metro de Madrid]Línea2 [MetroMadrid]Line2
  Hướng đến Cuatro Caminos 
  (15phút
  16:38 16:45 Goya
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  Hướng đến Argüelles Arguelles
  (4phút
  16:49 16:53 Alonso Martínez Alonso Martinez
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  Hướng đến Puerta del Sur 
  (14phút
  17:07 17:11 Casa de Campo
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Alameda de Osuna 
  (4phút
  17:15 Empalme
 2. 2
  16:23 - 17:17
  54phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:23 Las Rosas
  [Metro de Madrid]Línea2 [MetroMadrid]Line2
  Hướng đến Cuatro Caminos 
  (11phút
  16:34 16:41 Ventas
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (36phút
  17:17 Empalme
 3. 3
  16:23 - 17:17
  54phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:23 Las Rosas
  [Metro de Madrid]Línea2 [MetroMadrid]Line2
  Hướng đến Cuatro Caminos 
  (13phút
  16:36 16:42 Manuel Becerra
  [Metro de Madrid]Line 6(agujas del reloj) [MetroMadrid]Line6(Clockwise)
  Hướng đến O'Donnell O Donnell
  (22phút
  17:04 17:07 Oporto
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (10phút
  17:17 Empalme
cntlog