2020/07/10  20:49  khởi hành
1
20:50 - 15:14
18h24phút
Số lần chuyển: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
2
20:50 - 15:39
18h49phút
Số lần chuyển: 8
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 24. train
 25.  > 
 26. train
 27.  > 
3
20:50 - 16:29
19h39phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
22:10 - 16:30
18h20phút
Số lần chuyển: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 1. 1
  20:50 - 15:14
  18h24phút
  Số lần chuyển: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  20:50 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (14phút
  21:04 21:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  21:14 03:14 大连北 Dalianbei
  G495/G498 次 Train G495/G498
  Hướng đến 北京南 Beijing South
  (4h34phút
  07:48 07:48 北京南 Beijing South
  Đi bộ( 10phút
  07:58 08:02 北京南站 Beijing South Railway Station
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  Hướng đến 安河桥北 Anheqiao North
  (5phút
  08:07 08:12 菜市口 Caishikou
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  Hướng đến 北京西站 Beijing West Railway Station
  (9phút
  08:21 08:21 北京西站 Beijing West Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  08:31 14:31 北京西 Beijingxi
  P97 次 Train P97
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (2phút
  14:33 14:33 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  14:43 14:48 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (22phút
  15:10 15:13 海珠广场 Haizhu Square
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  Hướng đến 浔峰岗 Xunfenggang
  (1phút
  15:14 一德路 Yide Lu
 2. 2
  20:50 - 15:39
  18h49phút
  Số lần chuyển: 8
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  24. train
  25.  > 
  26. train
  27.  > 
  20:50 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (14phút
  21:04 21:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  21:14 03:14 大连北 Dalianbei
  G495/G498 次 Train G495/G498
  Hướng đến 北京南 Beijing South
  (4h34phút
  07:48 07:48 北京南 Beijing South
  Đi bộ( 10phút
  07:58 08:02 北京南站 Beijing South Railway Station
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  Hướng đến 安河桥北 Anheqiao North
  (8phút
  08:10 08:14 西单 Xidan
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  Hướng đến 苹果园 Pingguoyuan
  (8phút
  08:22 08:29 军事博物馆 Military Museum
  北京地铁9号線 Beijing Subway Line 9
  Hướng đến 郭公庄 Guogongzhuang
  (2phút
  08:31 08:31 北京西站 Beijing West Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  08:41 14:41 北京西 Beijingxi
  P97 次 Train P97
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (2phút
  14:43 14:43 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  14:53 14:56 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25phút
  15:21 15:27 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 西朗 Xilang
  (6phút
  15:33 15:37 黄沙 Huangsha
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  Hướng đến 香雪 Xiangxue
  (2phút
  15:39 一德路 Yide Lu
 3. 3
  20:50 - 16:29
  19h39phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  20:50 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (14phút
  21:04 21:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  21:14 03:14 大连北 Dalianbei
  G2625/G2628 次 Train G2625/G2628
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (6h1phút
  09:15 15:45 石家庄 Shijiazhuang
  P97 次 Train P97
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (1phút
  15:46 15:46 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  15:56 16:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (22phút
  16:22 16:28 海珠广场 Haizhu Square
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  Hướng đến 浔峰岗 Xunfenggang
  (1phút
  16:29 一德路 Yide Lu
 4. 4
  22:10 - 16:30
  18h20phút
  Số lần chuyển: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  22:10 东纬路 Dongwei Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (14phút
  22:24 22:24 大连北站 Dalian North Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  22:34 04:34 大连北 Dalianbei
  G495/G498 次 Train G495/G498
  Hướng đến 北京南 Beijing South
  (4h34phút
  09:08 09:08 北京南 Beijing South
  Đi bộ( 10phút
  09:18 09:22 北京南站 Beijing South Railway Station
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  Hướng đến 安河桥北 Anheqiao North
  (5phút
  09:27 09:30 菜市口 Caishikou
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  Hướng đến 北京西站 Beijing West Railway Station
  (9phút
  09:39 09:39 北京西站 Beijing West Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  09:49 15:49 北京西 Beijingxi
  P97 次 Train P97
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (2phút
  15:51 15:51 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  16:01 16:04 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (22phút
  16:26 16:29 海珠广场 Haizhu Square 16:30 一德路 Yide Lu
cntlog