2019/11/21  12:50  khởi hành
1
12:54 - 13:26
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:54 - 13:26
32phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  12:54 - 13:26
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:54 Zurichbergstrasse
  TRM 6
  Hướng đến Enge Station 
  (8phút
  13:02 13:10 ETH/Universitatsspital
  TRM 9
  Hướng đến Hirzenbach 
  (16phút
  13:26 Luchswiesen
 2. 2
  12:54 - 13:26
  32phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:54 Zurichbergstrasse
  TRM 6
  Hướng đến Enge Station 
  (10phút
  13:04 13:07 Haldenegg
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (13phút
  13:20 13:23 Schwamendingerplatz
  TRM 9
  Hướng đến Hirzenbach 
  (3phút
  13:26 Luchswiesen
cntlog