1
15:47 - 16:57
1j10min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
15:46 - 16:57
1j11min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
15:50 - 17:02
1j12min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  15:47 - 16:57
  1j10min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:47 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Menuju ke 上海 Shanghai
  (40min
  16:27 16:27 上海 Shanghai
  Jalan( 10min
  16:37 16:40 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Menuju ke 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (8min
  16:48 16:51 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Menuju ke 花桥 Huaqiao
  (6min
  16:57 上海西站 West Shanghai Railway Station
 2. 2
  15:46 - 16:57
  1j11min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:46 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Menuju ke 上海 Shanghai
  (40min
  16:26 16:26 上海 Shanghai
  Jalan( 10min
  16:36 16:39 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Menuju ke 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (8min
  16:47 16:51 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Menuju ke 花桥 Huaqiao
  (6min
  16:57 上海西站 West Shanghai Railway Station
 3. 3
  15:50 - 17:02
  1j12min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:50 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Menuju ke 上海 Shanghai
  (40min
  16:30 16:30 上海 Shanghai
  Jalan( 10min
  16:40 16:43 上海火车站 Shanghai Railway Station 16:51 16:56 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Menuju ke 花桥 Huaqiao
  (6min
  17:02 上海西站 West Shanghai Railway Station
cntlog