2020/11/24  00:56  Pelepasan
1
07:43 - 12:53
5j10min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:43 - 13:15
5j32min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
3
08:03 - 13:53
5j50min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  07:43 - 12:53
  5j10min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:43 重庆西 Chongqingxi
  G2869 次 Train G2869
  Menuju ke 昆明 Kunming
  (4j12min
  11:55 12:35 昆明南 Kunmingnan
  D4120/D4121 次 Train D4120/D4121
  Menuju ke 昆明 Kunming
  (18min
  12:53 昆明 Kunming
 2. 2
  07:43 - 13:15
  5j32min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  07:43 重庆西 Chongqingxi
  G2869 次 Train G2869
  Menuju ke 昆明 Kunming
  (4j12min
  11:55 11:55 昆明南 Kunmingnan
  Jalan( 13min
  12:08 12:12 昆明南火车站 Kunming South Railway Station 12:23 12:28 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  Menuju ke 北部汽车站 North Coach Station
  (37min
  13:05 13:05 昆明火车站 Kunming Railway Station
  Jalan( 10min
  13:15 昆明 Kunming
 3. 3
  08:03 - 13:53
  5j50min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:03 重庆西 Chongqingxi
  G2871 次 Train G2871
  Menuju ke 昆明 Kunming
  (4j42min
  12:45 13:35 昆明南 Kunmingnan
  D8710/D8711 次 Train D8710/D8711
  Menuju ke 昆明 Kunming
  (18min
  13:53 昆明 Kunming
cntlog