1
10:32 - 10:50
18
환승 횟수: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:47 - 11:05
18
환승 횟수: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:32 - 10:50
  18
  환승 횟수: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:32 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Central Station  행
  (18
  10:50 Frankfurt (Main) Konstablerwache
 2. 2
  10:47 - 11:05
  18
  환승 횟수: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:47 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Central Station  행
  (18
  11:05 Frankfurt (Main) Konstablerwache
cntlog