1
04:31 - 04:58
27
환승 횟수: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
04:01 - 04:58
57
환승 횟수: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
02:31 - 04:58
2시간27
환승 횟수: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
04:46 - 05:08
22
환승 횟수: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  04:31 - 04:58
  27
  환승 횟수: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:31 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Central Station  행
  (13
  04:44 04:54 Frankfurt (Main) Central Station
  [S5]S-Bahn Rhein-Main
  Friedrichsdorf  행
  (4
  04:58 Frankfurt (Main) Messe
 2. 2
  04:01 - 04:58
  57
  환승 횟수: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:01 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Central Station  행
  (22
  04:23 04:54 Frankfurt (Main) Central Station
  [S5]S-Bahn Rhein-Main
  Friedrichsdorf  행
  (4
  04:58 Frankfurt (Main) Messe
 3. 3
  02:31 - 04:58
  2시간27
  환승 횟수: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  02:31 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Central Station  행
  (28
  02:59 04:54 Frankfurt (Main) Central Station
  [S5]S-Bahn Rhein-Main
  Friedrichsdorf  행
  (4
  04:58 Frankfurt (Main) Messe
 4. 4
  04:46 - 05:08
  22
  환승 횟수: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:46 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Central Station  행
  (13
  04:59 05:04 Frankfurt (Main) Central Station
  [S6]S-Bahn Rhein-Main
  Friedberg (Hessen)  행
  (4
  05:08 Frankfurt (Main) Messe
cntlog