1
15:50 - 16:54
1h4min
Anzahl der Transfers: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
16:10 - 17:14
1h4min
Anzahl der Transfers: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:50 - 16:54
  1h4min
  Anzahl der Transfers: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:50 အင်းစိန် Insein 16:54 ပုရွတ်ဆိတ်ကုန်း Paywetseikkon
 2. 2
  16:10 - 17:14
  1h4min
  Anzahl der Transfers: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:10 အင်းစိန် Insein 17:14 ပုရွတ်ဆိတ်ကုန်း Paywetseikkon
cntlog